فارسی

Statement: Moussa Djibril Diakité

DSCN1316_lzn

“ Gango Kata Kafo. Djike Ado demandee…

onaa Keñamurunu.“


 

Convention of the group. The hope, the solidarity, the help….

We need this.

other translations: francais / deutsch

español

Covocatoria a grupos. esperaz y ayuda eso…

Es lo quieremos.

فارسی

 همبستگی گروه. امید، همياري، کمک ….

ما به این نیازمندیم.

 

https://freedomnotfrontex.noblogs.org/post/2014/06/25/statement-moussa-djibril-diakite/


Statement: Anonymous

excerpt


Anonymous 007-en

سلام! من یک زن تنها هم همرای با فرزندانم با اثر مشکلاتی که من در افغانستان داشتم و جانم در خطر بود. پناه در اروپا آوردم. بشتراز دوشبانه روز با پاه پیاده همرای فرزندان کوچک ام در راه بودم. مدتی در ایتالیا بودم . واز ایتالیا به سویدن رفتم با امیدی که کمک هم کند. من یک زن تنها همرای بچه هایم دوباره برگشتاندم به ایتالیا واز ایتالیا برگشت هم به آلمان و به امیدی که من را کمک کند. تا به حال به من وفرزاندنم توجی نشده است وامیدواره ام از این به بعدٲ به فرزندانم توجه کند و تشکر


 

Hello, I am a woman alone with my children. Because of problems that I had in Afghanistan, my life was in danger. To save my life, I came to Europe. I was more than three nights walking with my young children. Some time I was in Italy. After that I went from Italy to Sweden with the hope that they will help me there. They sent me with my children back to Italy. From Italy I came to Germany, so that Germany granted me protection. So far they have not notice me. I hope that they can help my children from now. Thank you!

other Translations: francais / deutsch

http://www.refugee-report.de/post/201706676